Zmiany od 1 marca 2024 - apteki.

Komunikat z 1 marca 2024r. - Informacja w sprawie sposobu realizacji tzw. e-recept rocznych od 1 marca 2024 r.

Zmiana w sposobie realizacji e-recept rocznych

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu realizacji tzw. recept rocznych od 1 marca 2024 r. informujemy, że od dnia 1 marca 2024 r. system informatyczny P1 powinien obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaką należy wydać pacjentowi w aptece, w zakresie zasad wskazanych w komunikacie MZ.

Podkreślamy, iż wprowadzenie mechanizmu wpływać będzie zarówno na osoby wystawiające e-recepty jak i dokonujące ich realizacji w aptece.

Wystawienie e-recepty

Wystawienie e-recepty będzie następowało w nowym schemacie, co wymaga odpowiedniego dostosowania oprogramowania gabinetowego. Zmiana ta jest niezbędna do prawidłowego działania mechanizmu wyliczania ilości produktu do wydania, gdyż wymaga on, by osoba wystawiająca e-receptę precyzyjniej zapisała informacje o schematach dawkowania oraz wskazała okres stosowania.

W okresie przejściowym (tj. do 31 marca 2024 r.) będzie możliwe wystawianie e-recept w dwóch schematach (dotychczasowym oraz nowym), natomiast 1 kwietnia 2024 r. planowane jest uruchomienie w systemie informatycznym reguł odrzucających próby zapisu e-recepty wystawionej według dotychczasowego schematu dawkowania. Oznacza to również, że do 1 kwietnia 2024 r. oprogramowanie gabinetowe powinno zostać dostosowane do nowych rozwiązań.

Realizacja e-recepty

Osoba realizująca e-receptę będzie mogła wykorzystać informacje udostępniane przez system informatyczny w zakresie ilości produktu do wydania, ilości produktu dotychczas wydanego, ilości produktu możliwej obecnie do realizacji oraz dacie możliwej realizacji.

Podkreślić należy, że system informatyczny będzie wskazywał ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego do wydania pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego schematu zapisania informacji o dawkowaniu. Zaś w przypadku e-recept wystawionych wg dotychczasowego schematu wyliczenia wykonuje osoba realizująca e-receptę zgodnie z zasadami wskazanymi w komunikacie Ministra Zdrowia. Liczba takich przypadków będzie jednak sukcesywnie malała, gdyż od 1 kwietnia 2024 r. planowane jest wdrożenie reguł blokujących możliwość wystawienia e-recepty w dotychczasowym schemacie.

Mechanizm automatycznego wyliczania ilości produktu przez system informatyczny nie będzie miał zastosowania dla leku recepturowego, produktu przeznaczonego do stosowania na okres nie przekraczający 120 dni, importu docelowego, e-recept farmaceutycznych oraz produktów o złożonej strukturze opakowań. W pierwszym okresie nie będzie również dokonywał ww. wyliczeń dla wyrobów medycznych oraz jednostek międzynarodowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dla ww. wyjątków będzie istniała możliwość wystawienia e-recepty z użyciem schematu dawkowania na dotychczasowych zasadach.

Informacje o charakterze technicznym i zmianach dla dostawców oprogramowania są udostępniane przez Centrum e-Zdrowia.


Nowy system zarządzania e-receptami, który zacznie obowiązywać 1 marca 2024 roku, automatyzuje obliczenia ilości leków, prezentując zarówno efektywność, jak i wyzwania wdrożeniowe - podsumujmy.

Główne założenia:

1. Nowy system zarządzania e-receptami zostanie wprowadzony 1 marca 2024 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy farmaceutycznej.

2. System przenosi odpowiedzialność za obliczanie ilości leków, które można wydać, od farmaceutów do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

3. Ta zmiana jest częścią szerszego trendu w kierunku automatyzacji i polegania na systemach cyfrowych w opiece zdrowotnej.

4. Oczekuje się, że farmaceuci skorzystają na zmniejszeniu obciążenia pracą i ryzyka błędów w obliczeniach ilości leków.

5. Integracja takich systemów napotyka znaczące wyzwania, jak pokazują trudności KAMSOFT w dostosowaniu się do specyfikacji CeZ.

6. Rozbieżności w testowaniu systemu i dokumentacji wywołały obawy dotyczące stabilności i wpływu na opiekę nad pacjentem.

7. E-recepty wydane przed wdrożeniem systemu mogą nie spełniać nowych wymagań, powodując problemy z wydawaniem leków.

8. Dokładne obliczenia ilości leków zależą od otrzymania kompletnych informacji z e-recept.

9. Przejście podkreśla przepaść między efektywnością systemów automatycznych a złożonościami rzeczywistej implementacji.

10. Ruch w kierunku cyfrowej opieki zdrowotnej wymaga równoważenia innowacji z gotowością do rozwiązywania nieprzewidzianych problemów.

Wnioski:

1. Przejście na automatyczne zarządzanie e-receptami oznacza znaczący postęp technologiczny w opiece zdrowotnej.

2. Pomimo potencjalnych korzyści, przejście wiąże się z nawigacją przez znaczące wyzwania i niepewności.

3. Rzeczywiste zastosowanie systemów cyfrowych często ujawnia rozbieżności, które mogą wpłynąć na opiekę nad pacjentem.

4. Pomyślna integracja nowych technologii w opiece zdrowotnej wymaga starannego rozważenia istniejących praktyk i regulacji.

5. Ewolucja w kierunku cyfrowej opieki zdrowotnej to złożona podróż, która równoważy innowacje z wyzwaniami praktycznego wdrożenia.You'll only receive email when they publish something new.

More from blog.ksbiuro.pl
All posts